Favicon 1

Algemene voorwaarden DEESZ B.V.

Artikel 1 - Definities

- Aanbod: elk aanbod door DEESZ B.V. aan Opdrachtgever;

- Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
-- Dag: kalenderdag;
-- Medewerker(s): personen die in dienst zijn van DEESZ B.V. of van één van de aan DEESZ B.V. gelieerde ondernemingen alsmede de door DEESZ B.V. ingeschakelde hulppersonen;
-- Opdrachtgever: de partij met wie DEESZ B.V. onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie DEESZ B.V. de Overeenkomst sluit;
-- Opdrachtnemer: DEESZ B.V. met als vestigingsadres Professor van Ginnekenstraat 27, 4731 JX te Oudenbosch, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 89983653;
-- Dienst: alle door DEESZ B.V. aangeboden diensten aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een Aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan in ieder geval verbouwingswerkzaamheden, renovatie, timmerwerken, dak werkzaamheden, loodgieterswerkzaamheden en aanverwante werkzaamheden en diensten in de ruimste zin van het woord;
-- Levertermijn; de door DEESZ B.V. opgegeven termijn voor het volbrengen van de Dienst of een deel daarvan, aan Opdrachtgever;
-- Overeenkomst: een overeenkomst die tussen DEESZ B.V. en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
-- Partij (-en): Opdrachtgever of DEESZ B.V.. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen bedoelt;
-- Regieprijs: de Opdrachtgever ontvangt een vergoeding voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten (waaronder arbeidskosten en materiaal), verhoogd met 10% opslag voor winst en algemene kosten. Indien de Opdrachtnemer een richtprijs aan Opdrachtgever heeft verstrekt, mag de richtprijs niet met meer dan 10% worden overschreden;
-- Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of de verwerking daarvan, en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precieze omvang niet reeds is vast te stellen. Bij Stelposten wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede (arbeids)kosten, vermeerderd met een opslag van 10% voor de Opdrachtnemer;
-- Werkbare dagen: een doordeweekse kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkbare dagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gedurende ten minste vijf (5) uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Opdrachtnemer en/of alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtgever verstrekt. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden op een voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https://deesz.com/voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden daarnaast op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail toegezonden.

2.3 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in 30 (zegge: dertig) kalenderdagen nadat de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen en de Opdrachtgever tegen de wijziging binnen deze 30 kalenderdagen geen bezwaar heeft gemaakt.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

2.5 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Opdrachtnemer. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Opdrachtnemer en derden worden ingeroepen indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.6 Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbod

3.1 Een Aanbod door Opdrachtnemer geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Diensten. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2 Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Overeenkomsten of opdrachten.

3.3 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, specificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is aangegeven.

3.4 Opdrachtnemer kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.5 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.6 Indien een Aanbod op basis van Regieprijs wordt geoffreerd, worden de daadwerkelijke door Opdrachtnemer gewerkte uren en kosten aan de Opdrachtgever doorberekend conform het aangegeven (uur)tarief in het Aanbod, verhoogd met een percentage voor winst en algemene kosten. Dit geldt eveneens voor Stelposten opgenomen in het Aanbod.

3.7 Een samengesteld Aanbod verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand nadat deze door Opdrachtnemer op haalbaarheid is beoordeeld en Opdrachtnemer schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt aan Opdrachtgever. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod integraal aanvaard.

4.2 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).

4.4 Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Opdrachtnemer een aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Over gestelde c.q. verstrekte zekerheden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, wordt door Opdrachtnemer geen rente vergoed.

4.5 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.

4.6 Opdrachtgever staat in voor alle door haar ter beschikking gestelde gegevens en stukken en vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken hieromtrent

4.7 De Dienst zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Opdrachtnemer aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan. Het is Opdrachtnemer toegestaan om vergelijkbare bouwproducten en bouwstoffen toe te passen.

4.8 Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen tenzij de Opdrachtgever een consument is, dan wordt de omzetbelasting tevens opgegeven. Kosten die aan Opdrachtnemer in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de (op)levering van de Dienst aan Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij in de Overeenkomst anderszins is bepaald. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

5.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Opdrachtnemer mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

5.3 Alle Aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten zijn overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de Aanbieding of Overeenkomst. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, zonder dat zulks aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend en zonder dat Opdrachtnemer hiermee rekening behoefde te houden, is Opdrachtnemer gerechtigd de kostenverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de kostenverhoging aan Opdrachtnemer te voldoen. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van Aanbieding.

5.4 Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om, ook indien zulks niet in het Aanbod of de Overeenkomst is vermeld, voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een aanbetalingen te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale geoffreerde c.q. begrote bedrag zal bedragen. Een aanbetaling zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Aanbetalingen dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om, ook indien zulks niet in het Aanbod of de Overeenkomst is vermeld, volledige vooruitbetalingen te verlangen in geval van specifiek voor de Opdrachtgever op maat gemaakte of te maken producten. De vooruitbetaling dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

5.7 De prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Opdrachtnemer die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever er in ieder geval voor dat de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:beschikken:
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de aannemer;
b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

6.2 Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze afkomstig is van derden. De gevolgen van het geven van onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening van Opdrachtgever. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet juist, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3 De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken.

6.4 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.5 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform de daarvoor geldende bepalingen en normen. Indien en voor zover Opdrachtgever bij de uitvoering hiervan wenst af te wijken, is dit voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever. Dit geldt evenzo in het geval dat Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen, constructies, materialen en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt. Opdrachtgever is hiervoor zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

6.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van benodigde vergunningen, ontheffingen, en andere publiekrechtelijke goedkeuringen of toestemmingen, meldingsplicht etc. Het niet verkrijgen van of het niet voldoen aan hetgeen in de vorige zin is bepaald komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.7. De voor het werk benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de Opdrachtnemer.

6.9. Zonder toestemming van de Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot de Opdrachtgever over te dragen aan een derde.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtnemer - Uitvoering van Overeenkomst - Termijnen

7.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.

7.2 Opdrachtnemer heeft immer een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverplichting. Opdrachtnemer garandeert niet het met een opdracht beoogde resultaat.

7.3 De overeengekomen of opgegeven (Op)Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Indien een (Op)Levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer in gereedheid is/zijn gebracht en Opdrachtnemer daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. De (Op)Levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden en tijdige levering van zaken door derden.

7.5 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, weersomstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van zaken door derden aan Opdrachtnemer, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (Op)Levertermijn door Opdrachtnemer wordt overschreden. Opdrachtnemer heeft in al deze gevallen het recht om de (Op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid. Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in en Opdrachtnemer is hiervoor derhalve nimmer enige vorm van schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.

7.6 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)Levertermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever komt niet in verzuim te verkeren alvorens de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een ingebrekestelling heeft gestuurd. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald

.7.7 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen (Op)Levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (Op)Levertermijn opgeven, waarbinnen de overeengekomen Dienst zal worden Opgeleverd.

7.8 Overschrijding van een overeengekomen al dan niet fatale (Op)Levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.

7.9 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Dienst ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Artikel 8 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

8.1 De Dienst omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en zaken.

8.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.

8.3 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

8.4 Indien Opdrachtnemer voor het overige meent dat er sprake is van meerwerk, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen aan de Opdrachtgever te vergoeden. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen van het meerwerk voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

8.5 Opdrachtnemer is bij overeengekomen meerwerk bevoegd 25% van de hieraan verbonden kosten als voorschotbedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever. De prijs voor het (resterende) meerwerk wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht bij gereedkomen van het meerwerk. Opdrachtgever is verplicht deze kosten binnen 14 Dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.

8.6 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Opdrachtnemer geleverde, te vergoeden.

8.7 Opdrachtnemer heeft het recht om van eerder overeengekomen (op)levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Opdrachtnemer nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

8.8 Indien de uitvoering van de Dienst niet meer mogelijk is omdat de zaak waarop of waaraan de Dienst dient te worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is Opdrachtgever verplicht om aan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs voor het tot het moment van tenietgaan c.q. verloren gaan reeds door Opdrachtnemer geleverde, te vergoeden alsmede de annuleringskosten en de overige kosten die Opdrachtnemer met het oog op de uitvoering van de Dienst heeft gemaakt.

8.9 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen.

8.10 Indien Opdrachtnemer wordt verzocht door Opdrachtgever om werkzaamheden c.q. diensten buiten de normale werktijden van Opdrachtnemer te verrichten dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daarvoor een toeslag van 50% van het gebruikelijke uurloon van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 - Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

9.1. De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de Opdrachtnemer vergoed.

9.2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de Opdrachtnemer.

9.3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de Opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de Opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.

9.4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de Opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

9.5. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De Opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De Opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 10 - Betaling

10.1 (Aan)Betalingen, ook die in termijnen en/of periodieke betalingen, dienen te geschieden binnen 7 Dagen na factuurdatum. Deelfacturering door Opdrachtnemer is te allen tijden mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

10.2 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

10.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen één maand na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. De betalingstermijn wordt door een voorgenomen bezwaar of een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Het bepaalde in artikel 10.9 van de Algemene Voorwaarden is in dit verband relevant. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en vervalt het recht van om tegen een factuur te protesteren.

10.4 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

10.5 Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. Ingeval Opdrachtgever een consument is zal bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de te late betaling en de Opdrachtgever alsnog een termijn van 14 dagen gunnen om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

10.6 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Opdrachtnemer en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

10.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Opdrachtnemer de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag van de factuur nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2% verhoogd. Indien de Opdrachtgever kwalificeert als consument dan geldt de wettelijke rente in plaats van de wettelijke handelsrente.

10.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Opdrachtnemer genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso werkzaamheden aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150,=. Indien de Opdrachtgever een consument is gelden de volgende buitengerechtelijke incassokosten: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,=, 5% over de volgende €5.000,= , 1% over de daaropvolgende € 190.000,= en 0,5% over het resterende, met een minimum van €40,=. Opdrachtgever behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Opdrachtgever te vorderen.

10.9 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen en geven haar geen recht om de betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 11 - (Op)levering van de Dienst zijnde werkzaamheden

11.1 Tijdig vóór de dag waarop de Dienst voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van de Dienst over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 Dagen na voltooiing van de Dienst en de schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer dat de Dienst is voltooid plaats te vinden. De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, door gebruikmaking van een proces verbaal van oplevering, en strekt er toe te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

11.2 De Dienst wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Dienst klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de Dienst (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;
b. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Dienst klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Dienst niet binnen een termijn van 7 dagen heeft gekeurd;
c. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Dienst al dan niet na oplevering in gebruik heeft genomen.Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

11.3 Indien de Dienst door Opdrachtgever wordt afgekeurd, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Dienst wordt alleen dan als niet (op)geleverd beschouwd indien de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg staan.

11.4 Indien de Dienst in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

Artikel 12 - Garantie

12.1 Als een Garantiedocument onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst verleent Opdrachtnemer op het uitgevoerde werk de garanties zoals die uit dat document blijken. Opdrachtnemer zal als dan op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen. Gebreken in de zin van deze bepaling zijn gebreken, waarvan de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

12.2 Indien er (herstel)werkzaamheden door derden worden verricht op de door Opdrachtnemer gerealiseerde Diensten, dan vervalt de garantie.

12.3 In geval van tekortkomingen is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 13 – Klachten en gebreken

13.1 Na levering c.q. ter beschikking stelling is het geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.2 Opdrachtgever dient reclames over tekortkomingen c.q. gebreken met betrekking tot het opgeleverde die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van oplevering uiterlijk binnen 5 Dagen na (op)levering schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

13.3 Opdrachtnemer verplicht zich om de bij (Op)Levering schriftelijk geconstateerde en erkende tekort¬komingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

13.4 De door Opdrachtgever geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte materialen c.q. zaken komen niet voor rekening en risico van Opdrachtnemer en worden door Opdrachtnemer derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies, materialen c.q. zaken. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.

13.5 Geen enkel recht op reclame bestaat indien:
i) het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan beïnvloeden;
ii) het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Opdrachtnemer of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst;
iii) de zaken reeds zijn vermengd, verwerkt in andere (bouw)werken.

13.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Opdrachtnemer uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

13.7 Na ontvangst van de reclame stelt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

13.8 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Opdrachtnemer de keuze hebben om:
(i) de zaken te repareren of te vervangen;
(ii) de reclame te (doen) verhelpen;
(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.
Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

Artikel 14 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

14.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.

14.2 Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
a. sprake is van blijvende overmacht
b. aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
d. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Opdrachtnemer passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtnemer.

14.4 Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

14.5 Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.6 Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.7 Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, dan wel op verzoek van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

15.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schade zoals bepaald in dit artikel.

15.3 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid, grove onvoorzichtigheid van Opdrachtnemer en/of haar Medewerkers.

15.4 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer en/of haar Medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak en/of dienst dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde Dienst. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.

15.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van weersomstandigheden en/of buitengewone omstandigheden waartegen Opdrachtnemer in verband met de aard van de te verrichten Dienst geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

15.6 In het geval dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

maximaal het bedrag dat Opdrachtnemer voor de Dienst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;

maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval plus het eigen risico.

15.7 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van die vordering. En een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden op grond waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, is in ieder geval niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het tijdstip van oplevering. Als sprake is van een ernstige gebrek is een dergelijke vordering niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van 10 jaren na het tijdstip van oplevering. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

15.8 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Opdrachtnemer en van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Opdrachtnemer behoort te komen, al dan niet voorzien, en die de nakoming van de verplichtingen, al dan niet tijdelijk, verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Opdrachtnemer, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht

16.3 In geval van blijvende overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

16.4 In geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

16.5 Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

16.6 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 - Overige bepalingen

17.1 Opdrachtnemer is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

17.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Opdrachtnemer een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.

17.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

17.4 Mochten enige bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door Opdrachtnemer zou zijn gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart Opdrachtgever zich reeds nu en op voorhand hiermede akkoord.

17.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

17.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.